سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه علمیه آبادان 
مسئول آموزش 
1382/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
موسسه امام صادق ع 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نهاد رهبری معاونت امور اساتید اداره ارزشیابی 
مسئول اداره 
1380/07/01 
ادامه دارد 
اجرایی  
تدریس 
حوزه علمیه آبادان 
مدرس 
 
 
اصول فقه مظفر منطق مظفر 
تدریس 
دانشگاه اراک 
مدرس 
 
 
اندیشه 1 
تدریس 
آزاد اسلامی واحد ساوه 
مدرس 
1391/11/22 
1392/03/10 
اندیشه 2 
تدریس 
کاشان 
مدرس 
1392/07/01 
1392/10/05 
اندیشه 2 
تدریس 
کاشان 
مدرس 
1392/11/01 
ادامه دارد 
اندیشه 1